Rabbi Zvi Menachem Teller zt"l Shabbos of Chizuk-Parashas Vayelech, October 5